VAD VI GÖR PÅ SPENTAB

Två nya hybridgräsplaner på Gärdets sportfält!
Projektfakta
Fotbollsplanerna på Gärdets sportfält kommer att används flitigt av föreningar, skolor och allmänhet och naturgräset slits snabbt.

Med de två nya spelplanerna i hybridgräs kommer underlaget hålla längre och ge fler speltimmar, vilket är positivt för såväl föreningsidrotten som för allmänheten då det även ger möjlighet till spontanspel.

De nya fotbollsplanerna placeras utmed Sandhamnsgatan i närheten av befintlig bebyggelse och Kampementsbadet.

Det innebär att stora delar av fältet fortsatt kommer att vara öppet parklandskap. Runt fotbollsplanerna bygger vi stängsel och sätter upp belysning..
Första i sitt slag
Hybridgräsplanerna på Gärdets sportfält kommer bli de första i sitt slag i Stockholm. Hybridgräs är en ny teknik där man blandar konstgräs och naturgräs.

Konstgräset är utformat som ett nät med plaststrån som läggs innan matjord fylls på och gräsfrön sås. Det gör att planerna består av mindre plast och att det inte behövs granulat, en mikroplast som annars används på konstgräsplaner.

En del av Stockholms nationalstadspark
Länsstyrelsen har godkänt de nya spelplanerna och bedömer att de inte medför större påverkan på parklandskapet eller naturmiljön.

Även Kungliga Djurgårdsförvaltningen, som äger marken, har godkänt de nya planerna.
Spentab får uppdrag att bygga den nya idrottsplatsen i Järvastaden, Solna
Den 31 maj 2022 togs det första spadtaget för den nya idrottsplatsen i Järvastaden (Järvastadens IP). Den kommer att byggas vid den gamla stenkrossen mellan Bagartorp och Järvastaden. Den nya idrottsplatsen beräknas stå färdig vid årsskiftet 2023/2024.
– I takt med att Järvastaden växer behöver nya skolor och förskolor, men också möjligheter till idrott och fritid tillskapas i stadsdelen. Den nya idrottsplatsen blir ett välkommet tillskott både för Järvastaden och Solna i stort, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

Järvastadens IP kommer att bestå av tre fotbollsplaner varav en 7, 9 och 11-spelsplan. Det blir även en huvudbyggnad med omklädningsrum, vaktmästeri och kafeteria, en aktivitetsyta för olika bollsporter, föreningsförråd, ett utegym samt en ny entré till Igelbäckens naturreservat och Ursviks friluftsområde.
– De nya fotbollsplanerna, elljusspåret, aktivitetsytan och utegymet innebär ett lyft för föreningsliv och solnabornas fritid. Barn och unga kommer att få nya möjligheter och sänkta trösklar till idrott och rörelse, säger Peter Edholm, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Solna stad.

Den nya idrottsplatsen i Järvastaden blir stadens näst största fotbollsanläggning efter Skytteholms idrottsplats och kommer att ge ett tillskott på över 10 000 idrottstimmar per år för Solnas skolelever och föreningsliv. Den nya idrottsplatsen beräknas vara klar vid årsskiftet 2023/2024
Konstgräs löparbanor och isbanor
När det gäller konstgräs samarbetar vi med Polytan som är en av de ledande tillverkarna i världen av konstgräs och uppfyller det internationella fotbollsorganet FIFA:s allra högsta kvalitetskrav ”FIFA preferrd producer”.
Läs mer om Polytans LigaTurf - konstgräs med FIFA Certifiering »

Framtiden är förnybar. Läs mer om Polytans Green Technolog »

Den som väljer ett konstgräs som utvecklats för breddfotboll får en slitstark produkt av hög standardkvalitet – till konkurrenskraftigt pris. Spelegenskaperna är goda och behovet av skötsel och underhåll lågt.

Läs mer om Polytans LigaGrass - Favoriten hos kommuner och skolor »
Våra erfarenheter av friidrottsbeläggningars kvalitet, funktion och livslängd sträcker sig över decennier, vilket lett till att Spentab idag är det självklara valet när världsledande producenter för sportbeläggningar söker företrädare på den Nordiska marknaden.

Läs mer om Polytans certifierade löparbanebeläggningar »
För professionella friidrottare och ambitiösa löpare är en detaljerad dokumentation av träningsövningar och prestanda ett måste. Polytan SMART är den perfekta lösningen. I samarbete med Humotion erbjuder Polytan ett avancerat system för att mäta och dokumentera träningsprestationer. Polytan SMART möjliggör exakt tidsmätning och prestationsdiagnostik för klassiska löpardiscipliner – men den kan också mäta ansatsen i längd- eller stavhopp. Polytan SMART hjälper dig att styra din träning mot bättre resultat!

Läs mer om Polytans SMART för löparbanor »
Vi kan även erbjuda totallösningar med exempelvis planvärme eller konstgräsplan kombinerad med konstfrusen isbana under vintern för maximalt utnyttjande. Vi är specialister på att bygga rörsystem för isbanor och uppvärmda bollplaner.

Ett bra kylsystem för isbanor skall förutom att ge en bra iskvalitet, även vara driftsäker och energisnål. Vår långa erfarenhet av att projektera och bygga isbanor skapar en lättfryst anläggning med lång livslängd.

–––––

PROJEKT JÄRVASTADEN - NÄR FÖRTROENDE SKAPAR NYA AFFÄRER.
Järvastaden är en ny stadsdel i Solna/ Sundbyberg som successivt växt fram under det senaste decenniet. När den nya stadsdelen är färdigbyggd kommer ca. 15 000 människor att bo och vistas i området. 

Järvastaden AB är ett företag som är samägt av Skanska och Vasakronan och vars främsta uppgift är att utveckla marken och området för bostäder, där även annan infrastruktur som t ex. vägar, parker, idrottsytor mm är en viktig pusselbit att utforma.

Enrique Oyarzun, Projektledare hos Järvastaden AB, berättar hur Spentab bidragit i projektet:-Samarbetet inleddes med att i att vi handlat upp Spentab för finplanering av gator och gångbanor mm i projektet.


Därefter har samarbetet utvecklats till olika typer av mark- och anläggningsprojekt såsom lekparker, torg- och markbeläggning, saneringsentreprenader för att nämna några.

-Vi upplever att samarbetet med Spentab fungerat mycket bra genom åren. Relationen med platsledning och engagemanget under hela byggprocessen, har varit ett bidragande orsak till det fortsatta samarbetet.

-Vi rekommenderar Spentab till kommuner och byggherrar som vill få en bra produkt till rätt pris, säger Enrique.


MARK & ANLÄGGNING

HUR EN GAMMAL GRUSPLAN BLEV EN NÄRIDROTTSPLATS, VÄRMDÖ KOMMUN
Värmdö är idag en av landets snabbast växande kommuner vilket innebär en ständig utbyggnad av infrastrukturen. I detta ligger även utbyggnad av lek- & idrottsytor. Ett bra exempel är Kyrkskolan, en gammal skärgårdsskola med många nya barn med behov av ytterligare lek- och idrottsytor.

På platsen fanns sedan länge en i vissa delar igenvuxen grusplan. Med den bakgrunden kontrakterades Spentab som har ramavtal med Värmdö kommun. Baserat på en enkel rambeskrivning utvecklades grusplanen i samarbete med skolledning och berörda verksamhetsföreträdare, för att tillgodose allas behov.

Byggtiden var ca två månader och i början av september 2019, invigdes det som slutligen blev en näridrottsplats.  Denna anläggning tillgodoser skolans behov av lek och idrott men även spontanaktiviteter utanför skoltid.

Den nya konstgräsplanen är även bokningsbar för klubbar och föreningar.

-Det har verkligen varit ett lyckat projekt säger Thomas Johansson, Anläggningsstrateg på Värmdö kommun. Spentab har tillsammans med berörda och en begränsad budget, lyckats omvandla en gammal grusplan till en komplett näridrottsplats, som idag förutom fotboll även erbjuder möjligheter till löpning, längdhopp, basket, landbandy och pulkabacke.

Vi har även haft ett stort miljöfokus i projektet och bl.a. installerat granulatfritt konstgräs, med en modern LED-belysningen som endast är tänd anläggningen nyttjas, fortsätter Thomas.

–––––

OPTIMALA BELÄGGNINGAR FÖR LEK OCH IDROTT
Ett av Spentabs stora produkt- och expertområden är beläggningar för lek, idrott och multisport. Våra beläggningar finns idag installerade på många av landets idrottsanläggningar såväl inomhus som utomhus. Våra beläggningar uppfyller satta branschstandarder.

Spentab erbjuder olika typer av beläggningar för olika ändamål. Allt från beläggningar anpassade för sporter som till exempel basket eller landhockey, till falldämpande underlag under exempelvis gung- eller klätterställningar för att förebygga olyckor.

Vårt falldämpande underlag är testade och godkända enligt EN1176, EN1177 och EN16630 den rådande europeisk säkerhetsnorm för lekplatser och utomhusgym.
Den mjuka men ändå fasta beläggningen gör det även tillgängligt för rullstolsburna att nyttja anläggningarna. En gummi- eller konstgräsbeläggning ger dessutom en betydligt renare och mer hygienisk lekmiljö.

I vårt sortiment finns både elastiska beläggningar av gummi samt olika typer av konstgräs, anpassade för specifika behov. Det finns även stort utrymme för kreativa lösningar vad gäller färg och form.

Våra erfarenheter av friidrottsbeläggningars kvalitet, funktion och livslängd sträcker sig över decennier, vilket lett till att Spentab idag är det självklara valet när världsledande producenter för sportbeläggningar söker företrädare på den Nordiska marknaden.

–––––

Spentab anlägger två nya dammar för vattensalamandrar.
När Värmdö kommun påbörjade byggnation av skolor och idrottshall i Gustavsberg, upptäcktes vattensalamandrar i den lilla våtmark som fanns på den mark som skulle bebyggas.
Med anledning av detta fick Spentab uppdraget att anlägga två nya dammar med tillhörande träkonstruktioner i närområdet som vattensalamandrarna sedan flyttades till.

–––––

VÅTMARKSPROJEKT

Mensättra våtmark blir mer gästvänlig för både människor och djur
Spentab att fått uppdraget att restaurera Mensättra våtmark i Nacka kommun. Den biologiska mångfalden ska stärkas och övergödningen ska minskas samtidigt som platsen blir mer tillgänglig

Mensättra våtmark är en av Nackas största
Mensättra våtmark är en av Nackas största. Den ligger centralt i Mensättra längs Värmdövägen, men döljs av en vägg av tätbevuxna buskar.

Nu ska platsen göras mer tillgänglig för människor samtidigt som den biologiska mångfalden stärks, vilket gynnar groddjur och fåglar.
Ett vackert rekreationsområde skapas i och kring våtmarken.

Besökare på platsen kommer att bjudas på en miljö som skiftar med årstiderna, från våren då ytorna svämmas över av vatten, till den torrare sensommaren när våtmarken går mot vila.

Platsen blir tillgänglig för fler
Spänger ska placeras ut för att göra det lättare att ta sig runt i området och uppleva växt- och djurliv på nära håll.
Med picknickbord, cykelställ och annat som hör en naturpark till, kommer den idag lite glömda våtmarken förhoppningsvis att bli ett uppskattat besöksmål för alla naturintresserade.

Förskolor och skolor kan använda platsen för att komma nära djur och natur i ett pedagogiskt syfte.

Övergödningen minskar
Vatten- och sumpväxter kommer att planteras i våtmarkens slingrande dike och kommer att fånga upp näringsämnen som transporteras i vattnet.

På så vis minskas övergödningen av sjöar och vattendrag nedströms.

Den biologiska mångfalden stärks
När våtmarken restaureras får groddjuren bättre förutsättningar att leva och reproducera sig. Genom att placera ut död ved, stenar i olika fraktioner och vatten i olika djup görs livsmiljöer som är gynnsamma för grodor.

De täta buskagen, blandat med vattenspeglar och våtmark gynnar många fåglar till att häcka och bygga bon.

–––––

Mer än 20 år erfarenhet
Spentab har mer än 20 år erfarenhet av att utföra schaktarbeten och kabelförläggning för såväl nya elnät i exploateringsprojekt som föryngring av det befintliga elnätet. Sedan många år tillbaka har Spentab även ett samarbete med Trafikkontoret i Stockholm avseende markarbeten för belysning.
De senaste åren har Spentab även fått många uppdrag gällande markarbeten och kanalisation för laddplatser för fordon.
Att genomföra dessa arbeten med minsta möjliga påverkan för miljö, lokaltrafik, cyklister och övriga trafikanter är styrande i dessa projekt.

–––––

INFRASTRUKTUR

Järvastaden är en ny stadsdel i Solna/ Sundbyberg som successivt växt fram under det senaste decenniet. När den nya stadsdelen är färdigbyggd kommer ca. 15 000 människor att bo och vistas i området.
Järvastaden är en ny stadsdel i Solna/ Sundbyberg som successivt växt fram under det senaste decenniet. När den nya stadsdelen är färdigbyggd kommer ca. 15 000 människor att bo och vistas i området.

Järvastaden AB är ett företag som är samägt av Skanska och Vasakronan och vars främsta uppgift är att utveck- la marken och området för bostäder, där även annan infrastruktur som t ex. vägar, parker, idrottsytor mm är en viktig pusselbit att utforma.

Enrique Oyarzun, Projektledare hos Järvastaden AB, berättar hur Spentab bidragit i projektet:
-Samarbetet inleddes med att i att vi handlat upp Spentab för finplanering av gator och gångbanor mm i projektet.
Därefter har samarbetet utvecklats till olika
typer av mark- och anläggningsprojekt såsom lekparker, torg- och markbeläggning, saneringsentreprenader för att nämna några.

-Vi upplever att samarbetet med Spentab fungerat my- cket bra genom åren. Relationen med platsledning och engagemanget under hela byggprocessen, har varit ett bidragande orsak till det fortsatta samarbetet.

-Vi rekommenderar Spentab till kommuner och bygg- herrar som vill få en bra produkt till rätt pris, säger Enrique.

–––––