SPENTAB’S AFFÄRSIDÉ

VÅRT FOKUS KVALITET OCH NYTÄNKANDE  
Vår kundkrets består till stor del av kommuner eller kommunala bolag men även byggbolag som Peab, NCC, Skanska, Arcona, Fastec med flera. Vi arbetar även mot ett stort antal privata aktörer och idrottsföreningar. Oavsett projekt, karaktäriseras Spentab av genomtänkta lösningar med lång livslängd och hög kostnadseffektivitet – allt med familjeföregets personliga engagemang och korta beslutsvägar.

Vi deltar aktivt i utvecklingen av nya produkter och produktionsmetoder. Vår breda och djupa kompetens samt långa erfarenhet har gett oss en förståelse för var branschen är på väg, och vi är inte rädda för att pröva nya innovativa vägar. Vårt deltagande i olika forum och utvecklingsprojekt ger oss en helhetsförståelse för morgondagens krav och behov.

Vi vill att varje enskilt projekt ska genomsyras av högsta kvalitet för att bibehålla vårt goda renommé och fungera som en referens för framtiden. Härigenom kommer vi fortsatt vara marknadsledande i Norden inom vår nisch.

Spentab är ett fristående och oberoende familjeföretag, verksamma inom byggbranschen sedan 1986, som numera drivs av andra generationen Otterström. Vi utför mark- och anläggningsentreprenader av skilda slag. Vi har kompetensen, resurserna och ett brett nätverk av samarbetspartners för att utföra totalentreprenader och leverera helhetslösningar. Vi förstår även vikten av uppföljning och fortsatt dialog efter färdigställande för att säkerställa kvalitén även länge sikt.

MARKENTREPRENADER OCH SPORTBELÄGGNINGAR  
Vår kundkrets består till stor del av kommuner eller kommunala bolag men även byggbolag som Peab, NCC, Skanska, Arcona, Fastec med flera. Vi arbetar även mot ett stort antal privata aktörer och idrottsföreningar. Oavsett projekt, karaktäriseras Spentab av genomtänkta lösningar med lång livslängd och hög kostnadseffektivitet – allt med familjeföregets personliga engagemang och korta beslutsvägar.

Vi deltar aktivt i utvecklingen av nya produkter och produktionsmetoder. Vår breda och djupa kompetens samt långa erfarenhet har gett oss en förståelse för var branschen är på väg, och vi är inte rädda för att pröva nya innovativa vägar. Vårt deltagande i olika forum och utvecklingsprojekt ger oss en helhetsförståelse för morgondagens krav och behov.

Vi vill att varje enskilt projekt ska genomsyras av högsta kvalitet för att bibehålla vårt goda renommé och fungera som en referens för framtiden. Härigenom kommer vi fortsatt vara marknadsledande i Norden inom vår nisch.

ETT STARKT TEAM OCH TRYGGA SAMARBETEN
Spentabs viktigaste resurs är ett väl sammansvetsat gäng av erfarna och kompetenta yrkesproffs.Organisationen är flexibel och platt, vilket medför korta beslutsvägar och hög tro på våra anställdas engagemang och initiativförmåga. Detta gör Spentab till en attraktiv arbetsgivare med låg personalomsättning. 

Den låga personalomsättningen innebär en personalstyrka med bred kompetens och lång erfarenhet av såväl markarbeten som olika typer av sportbeläggningar. Flera av våra anställda har upp till 40 års erfarenhet av bygg- och anläggningsprojekt.Vi erbjuder kurser och vidareutbildningar för att ge våra anställda rätt kompetens för att kunna göra ett så bra arbete som möjligt.

Vårt nätverk av samarbetspartners är inarbetat och består av noga utvalda företag, samtidigt som vi ständigt söker nya samarbeten med aktörer på marknaden. Våra samarbeten bygger på långsiktighet, vilket innebär att vi kontinuerligt utvärderar varandra ur flertalet fundamentala aspekter – såsom bland annat miljömål och organisationsstruktur.På så vis kan vi garantera att Spentab är en sund och hållbar arbetsgivare och samarbetspartner i alla sammanhang. 

FRÅN AX TILL LIMPA 
Spentab behärskar hela kedjan av en totalentreprenad, från planering och projektering där vi gärna agerar bollplank till kunds funderingar, förväntningar och förhoppningar, till utförande, slutligt färdigställande och uppföljning.

Från råmark kan vi leverera en komplett, nyckelfärdig anläggning inklusive allt som hör till, såsom belysning, stängsel, med mera. Våra expertkunskaper inom varje moment av en totalentreprenad innebär också att vi kan gå in som specialister under för att leverera lösningar under ett särskilt moment av ett projekt. Inget arbete är för litet eller för stort för Spentab.

”VI BYGGER SVENSK FOLKHÄLSA”
Vi utför mark- och anläggningsarbeten mot en rad olika sektorer av den privata och offentliga sektorn. Vi utför upprustningar parker och skolgårdar. Vi anlägger lekparker och utför traditionella markentreprenader. Självklart utför vi också en stor andel sportrelaterade anläggningsarbeten, både i innerstad- och ytterstadsmiljö. 

Oavsett uppdrag utför vi alltid vårt arbete med egen ledningspersonal och egna yrkesarbetare, som tillsammans har lång samlad branscherfarenhet. Det gör att du kan vara tryggt förvissad om utlovad kvalitet i rätt tid. 
”Tillsammans med våra samarbetspartners och kunder är vi med och bygger svensk folkhälsa”Stefan Otterström, VD

VÅRT KVALITETS- & MILJÖARBETE
Kvalitets- & miljömedvetenhet genomsyrar all verksamhet i företaget och Spentab är certifierade enligt BF9K / BKMA. På så vis skapar vi ytterligare tilltro till vår fackmannamässighet. Kvalitets- & miljösystemet förbättras kontinuerligt av företagsledningen och vår personal medverkar självklart även i detta arbete.

Utifrån detta system säkerställer vi exempelvis fortlöpande utbildning av våra medarbetare och information till samarbetspartner samt kunder så att kvalitets- & miljöfrågorna alltid intar en central roll i vår verksamhet.Inom vårt verksamhetsområde pågår för närvarande en intensiv teknikutveckling av exempelvis nya återanvändbara och förnyelsebara material och produkter.

En utveckling som vi är med och påverkar via olika forum och utvecklingsprojekt. Vill du veta mer om byggbranschens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö certifiering BF9K / BKMA.

Därför ska du anlita ett bygg­företag med BKMA Certifiering

VÅRA POLICYS

KVALITETSPOLICY  
Rätt kvalitet i alla delar är fundamentet för vår verksamhet och en grundförutsättning för vårt mål att ha nöjda kunder.Det övergripande syftet med vårt kvalitetsarbete skall vara att uppnå förväntad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår fackmässighet.Vårt kvalitetsarbete skall vara systematiserat med utgångspunkt från formulerade krav. Genom vårt arbete med ständiga förbättringar säkerställer vi ett arbetssätt som kontinuerligt höjer kvaliteten i våra produkter och tjänster.  

Vi skall upprätthålla detta genom:
Arrow Blue Yellow Left
En tydlig kvalitetsorganisation med ansvar och befogenheter för verksamhetens KMA-arbete och tillhörande mål.
Arrow Red Blue Left
Projektanpassade kvalitetsplaner och egenkontrollprogram som säkerställer projektens kvalitetsmässiga genomförande.
Arrow Blue Yellow Left
Att kontinuerligt utbilda, informera och engagera all personal och samarbetspartners samt i företagets kvalitetsarbetestöd av vårt KMA-system, på ett systematiserat sätt bedriva vår verksamhet enligt gällande kvalitetslagstiftning, våra beställares krav samt aktuella föreskrifter.
MILJÖPOLICY
Vårt miljöarbete en självklar del i Spentabs strävan att bygga anläggningar och infrastruktur för ett aktivt och hälsosamt samhälle. Vi ska medverka till att skapa anläggningar där miljön ingår som en helhet, med bästa möjliga förutsättningar för trivsel och hållbarhet.Genom systematiskt planerade åtgärder och förfinade arbets- & produktions-metoder, förbättrar vi miljön genom att använda miljövänligare material och tekniska hjälpmedel.

Vi skall bidra till detta genom att:
Arrow Blue Yellow Left
Redovisa hur byggnadsarbetet ska bedrivas med hänsyn till global och lokal miljö samt beställarens miljökrav.
Arrow Red Blue Left
Ge personalen kunskap och styrmedel som krävs för att största möjliga hänsyn till miljön tas i den dagliga verksamheten samt uppmuntra till nya initiativ för en hållbar miljöutveckling.
Arrow Blue Yellow Left
Samverka med våra kunder, samarbetspartners och leverantörer för att skapa och erbjuda miljöanpassade lösningar och produkter.
Arrow Red Blue Left
Kontinuerligt följa upp vårt miljöarbete med konkreta målI våra byggprojekt minimera restprodukter såsom att:
Arrow Blue Yellow Left
Använda förtillverkade och modulära produkter
Arrow Red Blue Left
Måttanpassa byggmaterial
Arrow Blue Yellow Left
Återanvända överblivet byggmaterial
Arrow Red Blue Left
Effektivt källsortera för hög återvinningsgrad  

POLICY FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Varje land består av sin egen uppsättning av lagar och praxis där företag kan verka utan att bryta mot landets lagar men ändå bryta mot de mänskliga rättigheterna. SPENTAB köper olika typer av tjänster och material från både svenska och utländska leverantörer.

Därför är det viktigt att vi säkerställer att dessa företag bedriver sin verksamhet i enlighet med FN:s konventioner om Mänskliga rättigheter. Vi skall löpande kontrollera hur våra underentreprenörers personal behandlas och hur våra produktleverantörer säkerställer att tillverkningen inte strider mot de mänskliga rättigheterna. Om detta ej efterlevs avslutas samarbete.

JÄMSTÄLLDHETSPOLICY
För oss är det en självklarhet att kvinnor och män behandlas lika. Våra chefers värdering av individer utgår från individens möjlighet att utföra de arbetsuppgifter som behöver utföras. Till det kommer individens möjlighet att bibehålla eller öka kvaliteten i vår företagskultur så som trivsel, omtanke och glädje.

I vår verksamhet förekommer bl.a. arbetsuppgifter som innebär tunga lyft. För att förebygga belastningsskador skall olika typer av lyfthjälp användas oberoende av individens kön eller fysiska styrka.

Vi skall i möjligaste mån undvika ensamarbete vilket borgar för att man är flera som kan hjälpa varandra i det fysiska arbetet.Vår lönesättning för yrkesarbetare baseras på kollektivavtal och marknadsmässig anpassning. Tjänstemän har individuell lönesättning baserad på kompetens. Kompetenskraven är formulerade i tjänstebeskrivningar som anpassas efter varje individ.

Trots självklarheten i att ingen skillnad görs baserat på individens kön, religion eller etnicitet så undersöker vi regelbundet individens egna syn på om de diskrimineras på något sätt.

Det kan då handla om verbal diskriminering eller handling som ger upphov till upplevt obehag. Nolltolerans är en självklarhet för oss som arbetsgivare.Eftersom bygg- & anläggningsbranschen av tradition har fler arbetstagare som är män än kvinnor är fördelningen övervägande manlig även på Spentab.

Vi ser gärna att fler kvinnor söker sig till bygg- & anläggningsbranschen. I Spentab’s rekryterings-process utgår vi alltid från kompetens samt att ingen arbetssökande bedöms utifrån kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan ovidkommande faktor.

VÅRT SOCIALA ANSVAR
Att ta väl hand om våra anställda, samarbetspartners och kunder är en självklarhet för oss. Men vi vill också bidra till ett bättre samhälle. Därför jobbar vi aktivt och medvetet med Socialt ansvar- Corporate Social Responsibility, CSR.

För oss är det viktigt att ta ansvar och att engagera oss i vår omvärld och att ge tillbaka där vi kan. Vi har valt att fokusera en del av vårt engagemang till Sports Heart, en organisation som arbetar för alla barns rätt till idrott och hälsa. Genom inspiration, kunskapsspridning och utbildning bidrar Sports Heart till en glädjefylld, utvecklande och välkomnande idrottsmiljö.

En miljö som ser, bekräftar och möter varje individ där han eller hon befinner sig som människa och idrottare.Den sociala idrottsmiljön lägger grunden till en aktiv och hälsosam livsstil. Den erbjuder också ett positivt, meningsbärande sammanhang präglat av kamratskap och respekt som stärker barnens självkänsla.

Läs mer om Sports heart »