Planvärme

Att ha samma träningsmöjligheter på vintern som på sommaren, är ett något som många klubbar runt om i landet drömmer om. Allt fler fotbollsplaner, både konstgräs- och naturgräsplaner, förses idag med planvärme. Att värma en fotbollsplan under vintern medför ökade driftskostnader men med en god kunskap och ny teknik kan man hålla nere kostnaderna. Fotbollen är idag en ”året-runt” idrott med allt tidigare säsongsstarter och vinterturneringar som t ex Royal Leauge. Med dessa förutsättningar är planvärme ett måste för att kunna säkerställa en spelbar plan.

Traditionell planvärme

Med traditionell planvärme menas att värmeslingorna är förlagda i själva marken. Systemet som är väl beprövat och driftsäkert, finns installerat på många av landets såväl naturgräs- som konstgräsplaner. Vårt markvärmesystem bygger på att varmvatten cirkulerar i rörslingorna i fotbollsplan. Värmerören är förlagda ca 100mm ner i marken om det gäller en konstgräsplan och ca 200mm hos en naturgräsplan. Samtliga rördelar dvs. värmeslingor, matar-/ fördelningsrör samt själva kopplingarna, består av plast vilket ger ett korrosionsbeständigt värmesystem med lång livslängd. Skarvarna sammanfogas med sk fusionssvetsning vilket innebär att rördelarna smälts ihop. Detta är en säker metod som minimerar eventuella framtida problem med läckande kopplingar. Vårt markvärmesystem kan antingen installeras under en konstgräsplan, eller en befintlig naturgräsplan. Det finns flera metoder för förläggning av själva värmerören. Dessa kan antingen täckas maskinellt eller plöjas ned i marken med en maskin. Avståndet mellan värmeslingorna beror på vilket markdjup rören ligger på. Normalt är CC-avstånden mellan värmeslingorna 150-250mm.

Spentab Värmepad

Med Spentab Värmepad kan Ni erhålla en betydligt effektivare planvärme som innebär en kraftig besparing av driftskostnader, jämfört med traditionella värmesystem. Själva värmeslingorna är placerade i en spårad beläggning av gummi, förlagda direkt under själva konstgräset. Detta till skillnad från traditionella värmesystem, som normalt är förlagda ca 15-20 cm under konstgräset i en grusbädd. Därmed innebär detta ett betydligt effektivare värmesystem som dessutom kräver en mindre energimängd för att hålla planen spelbar. Själva gummibeläggningen fungerar som ett isolerande skikt och reflekterar den producerade värmen upp till spelytan. På detta sätt förhindras onödig uppvärmning av marken under konstgräset. Gummibeläggningen fungerar även som ett sviktlager och bibehåller planens spelegenskaper såsom svikt och bollstuds under lång tid.

En konstgräsplan installerad med Spentab Värmepad:

  • Kan sänka uppvärmningskostnaderna upp till 40% jämfört med traditionell planvärme.
  • Ökar bollplanens nyttjande under vintern jämfört med traditionell planvärme.
  • Förlänger konstgräsplanens goda spelegenskaper vad gäller svikt och bolldämpning.
  • Ger en bättre dränerad fotbollsplan tack vare den öppna, porösa gummibeläggningen.

Ladda hem vår informationsfolder om planvärme:

varmepadblad