Kvalitet

kvalitetmiljo

Kvalitetstänkande skall genomlysa i all verksamhet hos företaget. Det övergripande syftet med vårt kvalitetsarbete skall vara att uppnå avtalad kvalitet på ett sätt som skapar tilltro till vår fackmässighet.

Vårt kvalitetsarbete skall vara systematiserat och utgå från formulerade kvalitetskrav och alltid utgöra en väsentlig del i utvecklingen av vår verksamhet samt i kontakter med samarbetspartners och beställare. Genom att utbilda, informera och engagera all personal och samarbetspartners i företagets kvalitetstänkande, skall det löpande kvalitetsarbetet säkerställas i verksamheten.

Med stöd av projektanpassade kvalitetsplaner samt egenkontroll-program skall kvalitetsarbetet på arbetsplatsen dokumenteras och redovisas för att, som slutdokument, utgöra en garanti för beställaren på projektets kvalitetsmässiga genomförande. En centralt placerad kvalitetsorganisation, med övergripande ansvar för att vårt kvalitetssystem tillämpas och utvecklas i takt med verksamheten, skall finnas inom företaget. Denna kvalitetsorganisation, skall även ansvara för fortlöpande utbildning av personalen och information till samarbetspartners på sådant sätt att kvalitetsfrågorna alltid intar en central roll i vår verksamhet.

Spentab kommer från år 2020 vara certifierade enligt BF9K. På så vis skapar vi ytterligare tilltro till vår fackmannamässighet. Vill du veta mer om byggbranschens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö certifiering BF9K? Läs mer på https://www.bf9k.se/.