Miljö

Spentabs verksamhet påverkar miljön. Vår målsättning i miljöarbetet skall därför kännetecknas av ansvar, långsiktighet och en helhetssyn som genererar ett uthålligt bruk av naturens resurser och omsorg om miljön.

Vi skall bidra till detta genom att:

  • Följa tillämplig lagstiftning samt andra krav som ställs för minskad miljöpåverkan och en förbättrad miljö.
  • Med stöd av vårt miljöledningssystem, på ett systematiserat sätt, ständigt formulera nya mål för ökad miljöhänsyn i verksamheten och därigenom förebygga föroreningar.
  • Ge personalen kunskap och styrmedel som krävs för att största möjliga hänsyn till miljön tas i den dagliga verksamheten samt uppmuntra till nya initiativ för en hållbar miljöutveckling.
  • Samverka och utbyta information med våra samarbetspartners och andra aktörer på vår marknad.

Spentab kommer från år 2020 vara certifierade enligt BF9K. På så vis skapar vi ytterligare tilltro till vårt miljöarbete. Vill du veta mer om byggbranschens kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö certifiering BF9K? Läs mer på https://www.bf9k.se/

Forskning & utveckling

Inom vårt verksamhetsområde pågår för närvarande en intensiv teknikutveckling av exempelvis nya återanvändbara och förnyelsebara material och produkter. En utveckling vi vill vara med och påverka via olika forum och utvecklingsprojekt.

Ett projekt som kan nämnas är ”SmartFields” vars övergripande mål är att minska användandet och spridning av ifyllnadsmaterial från konstgräsplaner. Med bättre underhåll av konstgräsytor kommer planernas spelegenskaper att förbättras och den ekonomiska livslängden att öka, vilket också är andra positiva effekter projektet vill uppnå.

Den viktigaste åtgärden för att minska mängden ifyllnadsmaterial som når natur och vattendrag är att fotbollsplanerna underhålls på ett korrekt sätt. I dagsläget sker allt underhåll manuellt och tyvärr finns brister gällande kunskap och planering.

För att råda bot på det ska projektet pröva nya metoder och tekniker med övervakningssystem och robotar. Skytteholms IP i Solna kommer att stå som testanläggning med Solna stads underhållsavdelning och Stockholms FF som ansvariga för etablering och utvärdering. Inom ramen för detta projekt kommer Spentab på Skytteholms IP att installera den första monitoreringslösningen i Norden med namnet Fieldturf Genius. Lösningen bygger på att sensorer med hjälp av AI-teknik i realtid monitorera nyttjandetid och skötsel för att kunna förbättra drift- & underhåll över tid.

Fieldturf Genius